მეცნიერების და ტექნოლოგიის ასოციაცია

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის ასოციაცია წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად შექმნილ წევრობაზე დაფუძნებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს

აქტივობები, დაგეგმილი ღონისძიებები

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების, სწავლებისა და ტექნოლოგიური პროცესების მართვის სფეროში კონფერენციების, ტრეინინგების, ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებასთან დაკავშირებული აქტივობები